На живо

7

Правила на играта “Звукът на успеха“


 Организатор

  1. Организатор на играта „Звукът на успеха“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

Продължителност на Играта

  1. Играта стартира в 8:30 часа и продължава до 18 часа на 12.05.2023 г. („срок на Играта“).

Механизъм и условия за участие в Играта

  1. Играта се провежда на територията на Република България, гр. София, Inter Expo Center
  2. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта вземе участие като попълни талон с две имена, име на дружество, което представлява и телефонен номер. Празен талон се предоставя от представител на Радиото в периода на провеждане на играта на щанда на bTV Radio Group. Талонът трябва да бъде пуснат попълнен в купа, определена за целта.

Лица, които не подадат талон, не участват в разпределението на наградите.

Награди

  1. Наградите в играта са 15 броя рекламни материали на организатора - чаши, тениски, зарядни станции и 1 голяма награда wireless слушалки Panasonic RB M300B XBS Deep.

Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

6. Тегленето на големите награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, попълнили и представили талон между 8:30 и 18 часа от водещите на събитието, като едновременно с това се обявяват и печелившите. Печелившите участници се теглят от представител на радиото на случаен принцип и известява по телефон/имейл печелившите със съобщаване на името им, което същите са посочили в талона за участие в Играта.

  1. Eдин участник има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е взел участие в активностите и представените талони.
  2. Посочените име, фамилия и телефонен номер служат като идентификация за конкретен участник.
  1. Получаването на наградата става само срещу предоставяне на пълния мобилен номер и се взема от сцената в момента на обявяването ѝ.
  2. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената по документа за самоличност следва да съвпадат с имената, посочени в талона на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

 11. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

12.Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

13.Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

Други условия

14.(1) С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници.

(2) С участието си в Играта и поставяне на отметка на талона, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото за изпращане на информация за продукти или услуги, които считаме, че биха могли да са от интерес за участника, или информация за продукти и услуги, подобни на тези, които са били предмет на предишно ползване или договаряне, освен ако не сте се отказали от получаването на такива съобщения, за извършване на директен маркетинг, чрез телефонно обаждане или електронно съобщение.

(3) Участник може по всяко време да се откаже получаването на маркетингови съобщения, чрез изрично уведомяване на РАДИОТО по начина, по който са му изпратени съобщенията.

(4) Няма да споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови цели без вашето предварително изрично съгласие за това.

15. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Радиото съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

16. С участието си в Играта, се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

17. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

18.Радиото не носи отговорност за талони, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за такива подадени от лица, които нямат право да участват в Играта

19.Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

20.Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

21.При въпроси относно условията за участие в Играта участниците могат да се обърнат към представителите на радиото.

22.Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

23. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg