На живо

7

Правила на играта “Времето ти е от значение“


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Заедно наричани Организаторите.

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 7:00 часа на 20.11.2023 г. и продължава до 17:00 часа на 30.11.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и изпълни условията на Играта.

6. Играта ще бъде осъществена на две фази:

Фаза 1

На 20.11.2023 г. в 07:00 часа, във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикуван пост, озаглавен „Времето ти е от значение“. Участниците, които искат да се включат в Играта, трябва в срок до 17:00 часа на 24.11.2023 г. да публикуват свoе собствено фотографско изображение (наричано по-долу „снимка“) на тема: „Как би прекарал времето си, спестено при използване на електронни услуги?“, като коментар под публикацията.

Фаза 2

Всички снимки, публикувани като коментар под поста от Фаза 1 ще бъдат оформени в албум, озаглавен „Времето ти е от значение“, който ще бъде публикуван на 26.11.2023 г до 11:00 часа, във Facebook страницата на радио N-JOY https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/. Всеки желаещ да участва може да реагира (с различен емотикон) на снимка, която харесва от албума до 17:00 часа на 29.11.2023 г.

IV. Награди

7. Наградите за целия срок на играта са 10 (десет) хамака за свободното време.

8.  За периода на играта ще бъдат избрани общо десет печеливши участника –  пет участника, избрани на случаен принцип от всички гласували във Фаза 2, и петте участника, качили снимки във Фаза 1, които са събрали най-много гласове (реакции).

9. Наградите в Играта се осигуряват от Оперативна програма „Добро управление“.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

10. Тегленето на награди се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа на 30.11.2023 г. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, харесали снимка от албума „Времето ти е от значение“ и реагирали на нея в срок на Играта. Всички печеливши участници (петте участника, качили най-харесваните снимки и петимата участника, избрани на случаен принцип чрез томбола) се обявяват чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който са участвали в Играта, в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на 30.11.2023 г, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

11. Един участник, може да спечели само една награда независимо колко снимки е качил или колко снимки е харесал, чрез реагиране. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

12. Facebook профилът, от който участникът е участвал в Играта, служи като идентификация за конкретния участник.

13. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите три имена, адрес и телефон за връзка, в срок до 17.00 часа на 7 декември 2023 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който участвал в Играта. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е участвал в Играта и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

14. Наградите на печелившите участници се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) или предоставят лично в офиса на Радиото в гр. София в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на Радиото или пред съответния куриер.

15. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.

16. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

17. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Организаторите не отговарят за вреди, причинени от използването на наградата.

VI. Декларации и гаранции

19. С публикуването на снимка във Фаза 1, всеки участник декларира, че е автор на снимката, която е публикува като коментар под поста и че никое трето лице не би могло да има каквито и да било права или претенции спрямо Организаторите по отношение на снимката.

20. С публикуването на снимка във Фаза 1, всеки участник декларира, че дава изричното си съгласие снимката му да бъде използвана от Организаторите многократно, за максималния срок предвиден в ЗАПСП, за територията на целия свят, в нейната цялост и в отделни части, по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), включително но не само за възпроизвеждане, разпространение в тираж по преценка на Организаторите, включително на печатен носител, чрез интернет и всякакви други технически средства, публично показване, преработка, приспособяване и внасяне на всякакъв вид промени в снимката, използването на части от нея за създаване на ново, производно от тях произведение, за изготвяне на рекламни, информационни и други материали, включване в изложби и презентации и т.н. Участникът дава изричното си съгласие снимката да бъде включена в албум „Времето ти е от значение“.

21. С публикуването на снимка във Фаза 1, всеки участник дава съгласието си Организаторите да публикуват снимката в аблум „Времето ти е от значение“ без да посочват имато му като автор.

22. С публикуването на снимка във Фаза 1, всеки участник гарантира, че ще поеме цялата отговорност, ако вследствие нарушение на някоя от горните декларации спрямо Организаторите бъдат предявени каквито и да било претенции, както и че ще ги удовлетвори изцяло и за своя сметка.

VII. Други условия

23. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

24. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

25. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

26. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

27. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

28. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

29. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

30. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

21. Настоящите правила се публикуват на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.