На живо

7

Правила на играта “Време за подаръци с Ozone и Sony!“


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

2. „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, ЕИК 205823722, със седалище и адрес на управление гр. гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3

Заедно наричани Организаторите.

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 8:00 часа на 11.12.2023 г. и продължава до 17:00 часа 15.12.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори правилно на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, всеки делничен ден, сутрин до 08:00 часа, във Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикуван 1 дневен въпрос с няколко възможни отговори. Участниците трябва да посочат верния отговор до края на деня на публикуване, като го изпишат като коментар под публикацията на въпроса за деня.

7. Всеки участник, отговорил правилно на дневен въпрос, участва в тегленето на седмичната награда веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал.

IV. Награди

8. Наградата за целия срок на играта е 1 (една)  - портативна колонка Sony - SRS-XB100, черна.

9. В срока на играта ще бъде изтеглен един печеливш – в края на седмицата, измежду участниците далите верен отговор на въпроса за целия период на играта.

10. Наградата в Играта се осигурява от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, ЕИК 205823722.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Тегленето на седмичната награда се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа в петък. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор до 17:00 ч. в петък. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградата. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа в петък, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

13. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща, телефон за връзка и актуален адрес на територията на Р. България, в срок до 17 часа на 22.12.2023 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

15. Наградата се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

16. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.

17. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

18. Наградата не може да бъдет заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

19. Радиото не носи отговорност в случай на не предоставяне на наградата от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД в качеството му на лице, предоставящо наградата и/или за отношенията между печелившите участници и „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, във връзка с наградата, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

20. Организаторите не отговарят за вреди, причинени от използването на наградата.

VI. Други условия

21. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

22. С участието си в Играта, чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, участникът се съгласява личните данни, предоставени от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившия и с цел получаване на наградата. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

23. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

24. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

25. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

26. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предсотавя награда.

27. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

28. Настоящите правила се публикуват на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.