На живо

7

Правила на играта “Влез в час с Ozone“


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

2. „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД ЕИК 205823722, със седалище и адрес на управление гр. гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 3

Заедно наричани Организаторите

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 7:00 часа на 15.09.2023 г. и продължава до 17:00 часа 21.09.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във facebook и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор на поставен въпрос с възможни отговори или публикуване на отговор на отворен въпрос под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, всеки делничен ден, сутрин до 08:00 часа, във facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикуван 1 дневен въпрос с няколко възможни отговори или отворен въпрос. Участниците трябва да посочат верния отговор или да публикува отговор на отворения въпрос до 17.00 ч. на деня на публикуване на дневния въпрос.

7. Всеки участник, отговорил правилно на дневен въпрос, участва в тегленето на наградите само веднъж и само  за деня, в които е поставен въпрос с възможни отговори или с отворен въпрос, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди

7.1. Наградите за целия срок на играта са:

 - 4 (четири) ваучера за пазаруване от онлайн магазина Ozone.bg, на стойност 30 (тридесет) лева, като всеки ден се тегли по една награда.

 - Последния ден от играта – четвъртък -21-ви септември наградата е продуктите от посочения линк от онлайн магазина Ozone. Bg от категория «Учебници и помагала» или “Ученически пособия“ на стойност до 30 лв.,

7.2. В срока на играта ще бъдат изтеглени общо петима печеливши – по един за всеки ден, измежду участниците далите верен отговор на поставен въпрос с възможни отговори или публикували отговор на отворения въпрос на въпроса за съответния ден.

8. Наградите в Играта се осигуряват от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД ЕИК 205823722

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9.1. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа на съответния ден. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор на поставен въпрос с възможни отговори или публикували отговор на отворен въпрос до 17:00 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на награди. Спечелилият участник се обявява чрез съобщаване на facebook профила от който е публикуван отговор в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и на facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

9.2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от facebook профила, чрез който са участвали в Играта.

9.3. Един участник, дал верен отговор на въпроса с възможни отговори или публикувал отговор на отворения въпрос за деня, има право да получи само една награда.

10. facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща, телефон за връзка и актуален адрес на територията на Република България, в срок до 18 часа на 29.09.2023 г., на лично съобщение във facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

12. Наградите - ваучерите на печелившите участници се изпращат от Радиото, по електронен път на посочения от Участника адрес на електронна поща. Ваучерите са под формата на баркод, придружен с инструкции за прилагане. Печелившите участници могат да използват ваучерите в срок не по-късно от 18.10.2023 г.  

Награда, която е от последния ден от срока на играта – 21-висептември, се изпраща на печелившия участник от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД на посочения от Участника адрес на територията на Република България.

13. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.

14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

16. Радиото не носи отговорност в случай на не предоставяне на наградата от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД в качеството му на лице, предоставящо наградите и/или за отношенията между печелившите участници и „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, във връзка с наградите, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

17. Организаторите не отговарят за вреди, причинени от използването на наградата.

VI. Други условия

17. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

18. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

19. С участието в Играта чрез публикуване на верният отговор или публикуване на отговор на отворения въпрос се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

20. Право на участие в Играта нямат служители на Организоторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

21. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

22. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

23. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

24. Настоящите правила се публикуват на facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.