На живо

7

Правила на играта “Усмихни се с BioGaia Prodentis“


Правила на играта “Усмихни се с BioGaia Prodentis“

I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
И
2. „ Стендпойнт Медия“ ООД ЕИК 205308267, със седалище и адрес на управление гр.
Благоевград 2700, ул. Зора 14

II. Продължителност на Играта
3. Играта стартира на 07.03.2021 г. и продължава до 18.03.2021 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
4. Играта се провежда на територията на Република България на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори на зададен дневен въпрос от Играта във фейсбук страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.
6. В срока на Играта, всеки следобед в делнични дни (от понеделник до петък) в рамките на предаването „От 10 до 2 с Нейа“ водещият ще задава дневен въпрос, с два отговора, един от които верен. Дневният въпрос и възможните отговори, ще бъдат публикувани и във фейсбук страницата на радио N-JOY. Участниците трябва да посочат верния отговор на публикувания въпрос до 10.00 ч. на работен ден, следващ деня на публикуване, като го изпишат като коментар под публикацията на въпроса за деня.

IV. Награди
7.1. Наградите за целия срок на играта са общо 50 (петдесет) пакета с продукти с марката BioGaia, като всеки пакет включва - една опаковка от продукт BioGaia Prodentis, бамбукова четка за зъби, пясъчен часовник за отброяване на времето за миене на зъбите и маскотче BioGaia.
7.2. В срока на играта всеки делничен ден (без почивните дни) петима участника, измежду далите верен отговор на въпроса от предходния ден ще спечелят по един пакет с продукти с марката BioGaia.
8. Наградите в Играта се осигуряват от „Стендпойнт Медия“ ООД, ЕИК 205308267

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
9.1. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор до 10 ч. в работния ден следващ деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Името на спечелилите участници се обявява в ефира на радио N-JOY, в делнични дни между 11:30 и 12:30 часа в предаването „От 10 до 2 с Нейа“, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/games/ и/или на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

9.2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
9.3. Eдин участник дал верен отговор на въпроса за деня има право да получи само една от петте награди предоставени в този ден. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една от петте награди за съответния ден, независимо от това колко пъти е отговорил на въпроса за деня.
10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
11. Печелившият участник трябва да се свърже с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез персонализирано съобщение във фейсбук профила на Радиото.
12. Наградите на печелившите участници се изпращат от „Стендпойнт Медия“ ООД по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на адрес за получаване, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.
13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
16.1. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на имената и адресите за изпращане на наградите на спечелилите участници на „Стендпойнт Медия“ ООД.
16.2. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия
17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото,

в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „Стендпойнт Медия“
ООД, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
19. Право на участие в Играта нямат служители на Организоторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
21. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
23. Настоящите правила се публикуват на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.