На живо

7

Правила на играта "Участвай в играта на Cashway.bg и спечели ваучер за Fashion Days"


I. Организатор:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира на 06.11.2023 г. и продължава до 10.11.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верния отговор под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, всеки следобед в делнични дни (от понеделник до петък) дневният въпрос, ще бъде публикуван във Facebook страницата на радио N-JOY. Участниците трябва да посочат верния отговор на публикувания въпрос до 19.00  часа в деня на публикуване, като го изпишат, като коментар под публикацията на въпроса за деня.

IV. Награди

7.1. Наградите за целия срок на играта са общо 5 (пет) броя дневни награди.

Всяка дневна награда съдържа:

Ваучер за пазаруване от Fashiondays.bg на стойност 50 лева.

7.2. В срока на играта всеки делничен ден (без почивните дни) един участник, измежду далите верен отговор на дневния въпроса ще спечели ваучер за пазаруване на стойност 50 лева

8. Наградите в Играта се осигуряват от „Джи енд джи 2015“ ООД“, ЕИК: 203613170

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9.1. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор до 19.00 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Името на спечелилите участници се обявява в ефира на радио N-JOY, в делнични дни между 19 и 19.30 часа в предаването "Party Time по радио N-JOY", и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

9.2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Facebook профила, чрез който са участвали в Играта.

9.3. Eдин участник дал верен отговор на въпроса за деня има право да получи само една от петте награди предоставени в този ден. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една от петте награди за съответния ден, независимо от това колко пъти е отговорил на въпроса за деня.

10. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. Печелившият участник трябва да се свърже с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected]  или чрез персонализирано съобщение във Facebook профила на Радиото.

12. Наградите на печелившите участници се изпращат от Организатора по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на адрес за получаване, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

16.1. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилите участници.

16.2. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

19. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

21. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

23. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/games/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/games/.