На живо

7

Правила на играта “Топ 3 бюти продукта, без които никоя жена не може“


Правила на играта “ Топ 3 бюти продукти, без които никоя жена не може“

I. Организатор
1. Организатор на играта “Топ 3 бюти продукта, без които никоя жена не може“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира на 28.02.2022 в 08:00 часа г. и продължава до 04.03.2022 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук профила на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/bg/games/.

4. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и участва в Играта чрез него.

5. Всеки ден в рамките на срока на Играта на Фейсбук профила на радио N-JOY ще бъде публикуван пост, който съдържа въпрос и изображение към него.

6. Въпросът има 1 верен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения въпрос в часови диапазон от 08:00 до 17:00 часа, чрез публикуване на коментар с отговор под поста, съдържащ въпрос и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградата за съответния ден. Отговори на въпроса, направени след 17:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди
8. Наградите за целия срок на Играта са общо 5 дневни награди – козметичен комплект Clarins & Jimmy Choo и една голяма награда, състояща се от два комплекта за красота.

9. Всеки ден един в периода 28.02.2022 г. – 04.03.2022 г., един участник от всички отговорили правилно на конкретния дневен въпрос, ще спечели една дневна награда. Голямата награда ще бъде изтеглена на 08.03.2022 г. измежду всички участвали в срока на Играта.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „Козметик плюс“ ЕООД, ЕИК 832046273.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
11. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор за конкретния ден. Първият печеливш участник ще бъде изтеглен на 28.02.2022 г. измежду всички участници, отговорили на въпроса в поста в периода от 08:00 часа на 28.02.2022 г. до 18:00 часа на 28.02.2022 г. Същият часови диапазон важи и за останалите дни на Играта до петък (04.03.2022 г.) включително. На 08.03.2022 г. ще бъде изтеглен един печеливш измежду всички участвали в срока на Играта.

12. Имената на участниците, спечелили дневни награди в играта, се обявяват всеки ден от понеделник (28.02.2022 г.) до петък (04.03.2022 г.) в ефира на радио N-JOY между 18:00 и 19:00 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Името на печелившия участник на голямата награда ще бъде обявен във вторник (08.03.2022 г.) в ефира на радио N-JOY до 14:00 часа и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Всички печеливши участници се обявяват чрез съобщаване на имената им, съгласно регистрацията им във Фейсбук.

13. Представител на Радиото ще се свърже с печелившия участник с лично съобщение до съответния профил във Фейсбук, чрез който печелившият участник е участвал в Играта, за да го информира за получаване на наградата.

14. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени във Фейсбук профила. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

15. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България), но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

16. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

17. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия
19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички предоставени лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

20. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

21. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Радиото не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

23. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

24. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

25. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

26. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.