На живо

7

Правила на играта „Търси се най-сърдечното любовно послание с emag“


Правила на играта „Търси се най-сърдечното любовно послание с emag“.

I. Организатор
1. Организатор на играта „Търси се най-сърдечното любовно послание с emag“.
(наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира на 07.02.2022 г. и продължава до 14.02.2022 г., включително („срок на Играта“).
III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на интернет сайта на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/bg/games/.
4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта се регистрира за участие чрез попълване на регистрационна форма с данни за контакт – име, фамилия, имейл и телефон за връзка, на http://www.njoy.bg/bg/games/ и сподели своето сърдечно послание към любим човек.
Лица, които не извършат регистрация, не могат да споделят своето послание, респ. регистрации, неотговарящи на изискванията, включително, но не само, при непълни данни, се приемат за неосъществени и не участват в разпределението на наградите.

5. В понеделник (07.02.2022 г.) в 08:00 часа на сайта на радио N-JOY ще бъде публикувана подстраница, в която слушателите да участват като регистрират своето послание, със срок за регистрация до 17:00 часа в петък (14.02.2022 г.).

IV. Награди
6. Награди: всеки делничен ден в периода 07.02-11.02.2022 г. един участник ще печели по една награда – ваучер за пазаруване от emag на стойност 50 лева. На 14.02.2022 г. един участник ще получи една награда – ваучер за пазаруване от emag на стойност 99 лева.
7. Наградите за целия срок на Играта са общо 6 ваучера за пазаруване от emag, от който 5 ваучера на стойност 50 лева и 1 ваучер на стойност 99 лева.
8. Наградите в Играта се осигуряват от „ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД, ЕИК 203187055
V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
9. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото всеки делничен ден в периода 07.02.2022 г. до 14.02.2022 г. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички споделили своето сърдечно послание. Имената на участниците, спечелили наградите се обявяват всеки делничен ден от срока на Играта в ефира на радио N-JOY между 17:00 и 18:00 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името им, с което същите са се регистрирали за участие в Играта.

* Част от участниците в играта, избрани на случаен принцип, ще получат позвъняване по телефона, в което лично могат за поздравят любимия си човек. Това обаждане не е обвързано с награда. 

10. Eдин участник има право да получи само една награда за срока на Играта. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е споделили своето сърдечно послание.

11. Посочените при регистрацията телефонен номер и имейл адрес служат като идентификация за конкретен участник. Второто име/участник, регистриран със същия номер или имейл, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.
12. Радиото се свързва с печелившите участници за уточняване начина на получаването на наградите по телефона, посочен в регистрационната форма на участника. Ако в срок до 10-работни дни печеливш участник не е получил обаждане от радио N-JOY, той може да провери причината за забавянето на тел. 02/ 803 90 90.
13. Наградите на печелившите участници се изпращат на имейл адреса, посочен в регистрационната форма, като промо код, който може да се използва при поръчка от emag.bg.
14. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта.
15. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.
16. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
17. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.
VI. Други условия
18. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. След приключване на Играта, направените регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.
19. С участието си в Играта чрез регистрация на интернет страницата http://www.njoy.bg/bg/games/ се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
20. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
21. Радиото не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта
22. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
23. Радиото има право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
24. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
25. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
26. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.