На живо

7

Правила на играта “Спечели вкусна изненада от Престиж и радио N-JOY - ядеш сега или гориш!"


I. Организатори:

1. Организатори на играта “Спечели вкусна изненада от Престиж и радио N-JOY - ядеш сега или гориш!“ (наричана по-долу “Играта”) са:

1.1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

1.2. „Престиж-96“  АД, ЕИК 20194546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ 6.

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 27.03.2023. в 07:00 часа г. и продължава до 31.03.2023 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верния отговор под публикацията с въпроса.

5. Всеки ден в рамките на срока на Играта на Facebook страницата на радио N-JOY след 7 часа сутринта ще бъде публикуван пост, който съдържа различен дневен въпрос с 1 верен отговор.

6. Всеки въпрос има само 1 верен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения дневен въпрос до 18:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар съдържащ отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 18:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил правилно на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос в съответния ден.

8. Печелившите участници в Играта, общо петима на брой по един за всеки ден от играта, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди

9.1. Наградите за целия срок на играта са общо 5 подаръчни комплекта, всеки съдържащ  Престиж Cookies и Престиж Digestive Thins. Всеки подаръчен комплект включва: 3 кутии Престиж Cookies Шоколад 110г, 3 кутии Престиж Soft Cookies Шоколад 120г, 3 кутии Престиж Soft Cookies Шоколад и боровинка 120г и 3 кутии Престиж Digestive thins 120г

9.2. В срока на играта всеки ден от срока на играта един участник, измежду далите верен отговор на въпроса на дневния въпрос ще спечелят един подаръчен комплект.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „Престиж-96“  АД, ЕИК 20194546.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор на дневния въпрос до 18:00 часа в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето.

12. Имената на участниците, спечелили наградите в играта, се обявяват всеки ден от играта в ефира на радио N-JOY между 18:00 и 19:00 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на имената им, съгласно регистрацията им във Facebook.

13. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. Представител на Радиото ще се свърже с печелившия участник с лично съобщение до съответния профил във Facebook, чрез който печелившият участник е участвал в Играта, за да го информира за получаване на наградата.

15. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени във Фейсбук профила. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

17. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник на интернет сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер.

19. Организаторите не носят отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

20. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организаторите в качеството им на администратори на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

22. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Facebook страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

23. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

24. Организаторите не носят отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

25. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

26. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

27. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

28. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

29. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

30. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.