На живо

7

Правила на играта "Спечели таблет от Telenor и абонамент от платформа IZZY"


Правила на играта “Спечели таблет от Telenor и абонамент от платформа IZZY“

I. Организатори:
1. Организатори на играта “Спечели таблет от Telenor и едногодишен абонамент от образователна платформа IZZY“ (наричана по-долу “Играта”) са:
1.1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 13111 7650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).
1.2. „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6.

II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира на 04.10.2021. в 10:00 часа г. и продължава до 08.10.2021 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и участва в Играта чрез него.

5. Всеки ден в рамките на срока на Играта на Фейсбук профила на радио N-JOY ще бъде публикуван пост, който съдържа различен въпрос.

6. Всеки въпрос има 1 верен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения въпрос за деня до 18:00 часа чрез публикуване на коментар с отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 18:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил правилно на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос в съответния ден.

8. Печелившите участници в Играта, общо петима на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди
9. Дневни награди: всеки делничен ден, един участник ще спечели 1 (един) награден комплект – таблет Prestigio Q Pro и едногодишен абонамент за образователната платформа IZZY. Наградите са общо 5 комплекта за целия срок на Играта.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283. 

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
11. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор до 18:00 часа в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето.

12. Имената на участниците, спечелили наградите в играта, се обявяват всеки ден от играта в ефира на радио N-JOY между 18:00 и 19:00 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на имената им, съгласно регистрацията им във Фейсбук.

13. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. Представител на Радиото ще се свърже с печелившия участник с лично съобщение до съответния профил във Фейсбук, чрез който печелившият участник е участвал в Играта, за да го информира за получаване на наградата.

15. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени във Фейсбук профила. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

17. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник на интернет сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер.

19. Организаторите не носят отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия
20. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организаторите в качеството им на администратори на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

21. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице и при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, „Теленор България“ ЕАД съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

22. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

23. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

24. Организаторите не носят отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

25. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

26. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

27. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

28. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

29. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

30. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.