На живо

7

Правила на играта “Спечели с хотел „Тото Шанс - Велинград““


Правила на играта “Спечели с хотел „Тото Шанс - Велинград““

I. Организатори:
1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
И
2. ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление: София 1618, ул. „Хайдушко изворче“, №28;
II. Продължителност на Играта
3. Играта стартира на 7.02.2022 г. и продължава до 14.02.2022 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
4. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори вярно на зададен дневен въпрос от Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY.
6. За периода на Играта всяка сутрин във Фейсбук страницата на радио N-JOY ще бъде задаван дневен въпрос. На публикувания въпрос може да се отговаря до 07.00 ч. на следващия работен ден.
IV. Награди
7. Всеки делничен ден (без почивните дни) един участник от всички, дали верен отговор на въпроса от предходния ден, ще спечели дневна награда, а в края на играта – голямата награда.
8. Наградите в Играта се осигуряват от ДП Български спортен тотализатор.
Дневни награди (общо 5 бр.):
• 7 февруари – одеало;
• 8 февруари – термос, раница и брандирана шапка с козирка;
• 9 февруари – елек, термо чаша и безжично зарядно за телефон ;
• 10 февруари – елек, бутилка за вода с карабинер и безжично зарядно за автомобил;
• 11 февруари – бутилка вино, bluetooth колонка за телефон и карти за игра.
Голяма награда: уикенд за двама в хотел „Тото Шанс“ - Велинград.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
9. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор до 07.00 ч. в следващия работен ден от деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Тегленето на голямата награда ще бъде извършено на 14 февруари измежду всички участници в играта с изключение на спечелилите
дневни награди. Имената на спечелилите участници се обявяват в ефир в „Сутрешното шоу на Инспектор N-JOY“, между 09.00 и 10.00 часа, и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
11. Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез Фейсбук профила на Радиото
12. Наградите на печелившите участници се изпращат от радио N-JOY по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.
13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
16. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване.

VI. Други условия
17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
19. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.
Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
21. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected] .

23. Настоящите правила се публикуват на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.