На живо

7

Правила на играта “Спечели с хотел „Тото Шанс - Велинград"


Правила на играта “Спечели с хотел „Тото Шанс - Велинград“

I. Организатори:
1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
И
2. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление: София 1618, ул. „Хайдушко изворче“, №28;
II. Продължителност на Играта
3. Играта стартира на 14.03.2022 г. и продължава до 21.03.2022 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
4. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което се включи с отговор на въпроса, публикуван във Фейсбук страницата на радио N-JOY.
6. За целия период на Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY ще бъде публикуван един въпрос.
IV. Награди
7. Една награда: уикенд за двама в хотел „Тото Шанс“ – Велинград и 3 (три) СПА процедури: 2 (два) хидроджета и 1 (един) подводен масаж (тангентор).
8. Наградата в Играта се осигурява от ДП „Български спортен тотализатор“.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
9. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички, дали верен отговор на въпроса до 07.00 ч. на 21 март. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето.
Името на спечелилия участник ще бъде обявено в ефир в „Сутрешното шоу на Инспектор N-JOY“, между 09.00 и 10.00 часа, и ще бъде публикувано на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който е участвал в Играта.
10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
11. Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез Фейсбук профила на Радиото
12. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградата се получава лично от спечелилия участник.
14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
16. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване.

VI. Други условия
17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне на наградата на печелившия.
18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
19. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.
Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
21. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected] .
23. Настоящите правила се публикуват на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.