На живо

7

Правила на играта “Спечели индивидуална грижа за твоята коса с продукти Джон Фрида“


Правила на играта “Спечели индивидуална грижа за твоята коса с продукти Джон Фрида“

I. Организатор
1. Организатор на играта “Спечели индивидуална грижа за твоята коса с продукти Джон Фрида“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира на 29.11.2021. в 07:00 часа г. и продължава до 03.12.2021 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук профила на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/bg/games/.

4. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и участва в Играта чрез него.

5. Всеки ден в рамките на срока на Играта на Фейсбук профила на радио N-JOY ще бъде публикуван пост, който съдържа въпрос и две изображения към него.

6. Въпросът има 1 верен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения въпрос в срока на Играта, чрез публикуване на коментар с отговор под някой от дневните постовете с въпроса и да реагира на едно от изображенията към поста със сърце или палец, за да посочи желаната от него награда. Всеки участник, който е отговорил правилно на зададения въпрос и е избрал за коя награда играе чрез реакция на изображенията към поста, автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса и реакции, направени след изтичането на срока за Играта, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил на въпроса и реагирал на изображенията, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите и реакциите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди
8. Печелившите участници за деня в Играта са двама на брой, а за целия срок на Играта - 10 на брой. Те ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

9. Награда: всеки изтеглен печеливш участник печели по 1 (една) награда – един продукт от серия индивидуална грижа за коса.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „Селекта Интернационал“ ЕООД, ЕИК 121518680.

V. 11. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
11. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници отговорили на въпроса и дали реакция за съответния ден.

12. Първите двама печеливши участници ще бъдат изтеглени на 29.11.2021 г. измежду всички участници, отговорили на въпроса и реагирали на изображенията в периода от 07:00 часа на 29.11.2021 г. до 18:00 часа на 29.11.2021 г. Същият часови диапазон важи и за останалите дни на Играта до петък (03.12.2021 г.) включително.

13. Имената на участниците, спечелили дневни награди в играта, се обявяват всеки ден от понеделник (29.11.2021 г.) до петък (03.12.2021 г.) в ефира на радио N-JOY между 18:00 и 19:00 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на имената им, съгласно регистрацията им във Фейсбук.

14. Представител на Радиото ще се свърже с печелившия участник с лично съобщение до съответния профил във Фейсбук, чрез който печелившият участник е участвал в Играта, за да го информира за получаване на наградата.

15. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени във Фейсбук профила. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

17. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия
19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички предоставени лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

20. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

21. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Радиото не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

23. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

24. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

25. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

26. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.