На живо

7

Правила на играта “Спечели двоен билет за София Лайв Фестивал“


Правила на играта “Спечели двоен билет за София Лайв Фестивал“

I. Организатори:
1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”) и 2. „АВАЛОН МЮЗИК“ ЕООД, ЕИК 203918364, със седалище и адрес на управление: София 1619, ул. „Княжевска“, №68.

II. Продължителност на Играта
3. Играта стартира на 13.06.2022 г. и продължава до 17.06.2022 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
4. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY.
5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY.
6. За периода на Играта всяка сутрин в делничните дни във Фейсбук страницата на радио N-JOY ще бъде публикуван дневен въпрос. На въпроса може да се отговаря до 17.00 ч. в деня на публикуването му с коментар под публикацията.

IV. Награди
7. Всеки делничен ден (без почивните дни) един участник от всички, отговорили на въпроса от същия ден, ще спечели дневна награда.
8. Дневна награда – двоен билет за фестивала в Арена София (Колодрума) в Борисовата градина: общо 5 (пет) награди. Дневните награди в Играта се осигуряват от „АВАЛОН МЮЗИК ” ЕООД.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
9. Тегленето на награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на дневните наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички, дали верен отговор до 17.00 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Имената на спечелилите участници се обявяват в ефир в „Приятно разсеяни с Деси“, между 17.30 и 18.00 часа, и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
11. Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез Фейсбук профила на Радиото
12. Дневните награди се изпращат на печелившите участници от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 3 работни дни след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.
13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
16. Организаторите не носят отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване.

VI. Други условия
17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организаторите в качеството им на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
19. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.
21. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
22. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
23. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
24. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
25. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/games/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/games/.