10:30 | 14:45
На живо

Приятно разсеяни с Деси
7

Правила на играта “Сладки целувки“


Правила на играта “Сладки целувки“

1. Организатор

Организатор на играта „Сладки целувки“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

2. Продължителност на Играта

Играта стартира на  7.09.2021 г. и продължава до 17.09.2021 г., включително („срок на Играта“). 

3. Механизъм и условия за участие в Играта  

Играта се провежда на територията на Република България на интернет сайта на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/bg/games/.

В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта се регистрира за участие чрез попълване на регистрационна форма с данни за контакт – име, фамилия, имейл и телефон за връзка, на http://www.njoy.bg/bg/games/ и отговори на зададен дневен въпрос.

Лица, които не извършат регистрация, не могат да отговарят на въпросите, респ. регистрации, неотговарящи на изискванията, включително, но не само, при непълни данни, се приемат за неосъществени и не участват в разпределението на наградите.

Всеки желаещ да се включи в Играта може да отговаря на въпрос само след извършване на регистрация за отговор на съответния  въпрос. За всеки нов въпрос/за всеки нов отговор се изисква нова регистрация.  

Награди

Дневни награди: всеки делничен ден един участник ще спечели  1 (една) награда – торта, която може да  получи само на място в сладкарница Бачи Долчи в София, бул. „Васил Левски“  101.  

Наградите в Играта се осигуряват от Бачи Долчи ООД, ЕИК 202258122, със седалище и адрес на управление: София 1138, бул. „Цариградско шосе“, № 387. 

4. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички, дали верен отговор до 17.30 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Името на спечелилия участник се обявява в ефир в следобедното предаване „Приятно разсеяни с Деси“, между 17.30 и 18.00 часа, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ 

Eдин участник има право да получи само една награда за даден въпрос. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда за същия ден и въпрос, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е отговорил на един въпрос.  

Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл njoy@njoy.bg или чрез Фейсбук профила на Радиото

Наградите на печелившите участници се изпращат от радио N-JOY по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност.

Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите. 

5. Други условия

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: njoy@njoy.bg.  

Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.