На живо

7

Правила на играта “Празнуваме пълнолетие в такт с музиката“


I. Организатор

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 03.06.2024 г. в 08:00 часа и продължава до 21.06.2024 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и участва в Играта чрез него.

5. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY след 07:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа различен дневен въпрос. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения дневен въпрос до 18:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса. На въпроса може да се отговоря в свободен текст, който съдържа конкретен отговор. Коментари под поста, които нямат отношение по темата и не представляват отговор на съответния въпрос, няма да участват в томболата за наградата. Отговори на въпроса, направени след 18:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

6. Всеки участник, отговорил на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди

7. Награди: всеки делничен ден един участник ще спечели два билета за музикален концерт. Общо 15 награди за целия срок на Играта.

8. Конкретният изпълнител и дата на музикален концерт, ще бъдат обявявани при публикуване на въпросите.

9. Наградите в Играта се осигуряват от Организатора.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

10. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото всеки делничен ден между 18:00 и 21:00 часа. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали своя отговор до 18:00 ч. в деня на публикуване на съответния въпрос. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите.

11. Печелившите участници се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 18:00 и 21:00 часа на съответния делничен ден. Имената на всички печеливши участници се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

13. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес, електронна поща и телефон за връзка, в срок до 14:00 часа на следващия ден след тегленето, на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

14. Наградите се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение от посочените срокове са билетите за концерт на Лени Кравиц на 06.08.2024 г. и Ед Шийрън на 31.08.2024 г., които ще бъдат предоставени на печелившите участници не по-рано от 14 дни преди съответния концерт. Във връзка с концерта на Ед Шийрън, участниците ще е необходимо да предоставят по две имена на билет, тъй като  билетите са поименни и не могат да бъдат заменяни. Възможно е да бъдете свързани директно с организаторите на концерта за по-прецизна комуникация.

15. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

17. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Организаторът не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

20. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Част от наградите, които се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължено да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

21. С участието си в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

22. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

23. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

24. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

25. Организаторът има право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

26. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

27. Задълженията на Организаторът се изчерпват с предоставянето на наградите на спечелилите участници.

28. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.