На живо

7

Правила на играта „Празнувай пролетта и чистотата с радио N-JOY и Медикс“


I. Организатори:

 1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

 1. „МАКСОН ООД, ЕИК 115168282, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 226

 

Заедно наричани Организаторите

 II. Продължителност на Играта

 1. Играта стартира в 9:00 часа на 08.04.2024 г. и продължава до 17:00 часа 12.04.2024 г., включително („срок на Играта“).

 III. Механизъм и условия за участие в Играта

 1. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
 2. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и отговори правилно на зададен дневен въпрос от Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.
 3. В срока на Играта, всеки делничен ден, сутрин до 09:00 часа, във Фейсбук страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикувана визия на Медикс, която ще съдържа въпрос на деня или включване с коментар. Под нея участниците ще трябва да изберат верният отговор, като го посочат като коментар под публикацията за деня до 17.00 ч. на деня на публикуване.
 4. Всеки участник, дал верен отговор, участва в тегленето на наградите само за деня, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

 IV. Награди

 1. Наградите за целия срок на играта са 5 броя пакети с продукти Медикс.
 2. В срока на играта ще бъдат изтеглени общо пет печеливши – по един за всеки ден, измежду участниците включили се в нея и спазили условията.
 3. Наградите в Играта се осигуряват от „МАКСОН ООД„ ЕИК 115168282

 

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

 1. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа всеки работен ден за срока на Играта. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници включили се в играта до 17:00 часа в деня на публикуване на въпроса. Участия, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Печелившият участник се обявява в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
 2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
 3. Един участник посочил своя избор под поста за деня има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.
 4. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
 5. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща, телефон за връзка и актуален адрес на територията на Р. България, в срок до 12:00 часа на 12.03.2024 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
 6. Наградите на печелившите участници се изпращат от „МАКСОН ООД„ по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.
 7. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.
 8. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
 9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
 10. Радиото не носи отговорност за наградите и/или за отношенията между печелившите участници и „МАКСОН ООД„, във връзка с наградите, включително, но не само, тяхното предоставяне от „МАКСОН ООД„, използване, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

 VI. Други условия

 1. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.
 1. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „МАКСОН ООД„, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
 2. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
 3. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
 4. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

 1. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
 2. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
 3. Настоящите правила се публикуват на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.