На живо

7

Правила на играта “Познай песента по радио N-JOY и се наслаждавай на безкрайния ритъм с  Petrol“


I. Организатор

1. Организатор на играта “Познай песента по радио N-JOY и се наслаждавай на безкрайния ритъм с  Petrol“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 21.08.2023. в 08:00 часа г. и продължава до 25.08.2023 г. до 13:30 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на сайта на радио N-JOY - https://njoy.bg

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което се регистрира на сайта на радиото и отговори на зададен дневен въпрос от Играта чрез посочване на верен отговор в регистрационната форма.

5. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта в ефир ще се ротира кодирана песен и въпрос „Коя е песента?/ Какво е заглавието на песента?“, като слушателите трябва да отговорят на въпроса и да посочат заглавието на кодираната песен за деня на сайта на радио N-JOY.

Дневните въпроси са с един верен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения дневен въпроси до 13:30 на деня, в който е зададен съответния дневен въпрос чрез изписване на коментар в регистрационната форма, както с данни за контакт – име, фамилия, имейл и телефон за връзка. С попълването на регистрационната форма и посочването на верене отговор, лицето става автоматично участник в Играта и се включва в тегленето за съответната дневна награда. Отговори на дневен въпрос, направени след 13:30 на съответния ден или след изтичането на срока за Играта, не участват за тегленето на награда.

6. Всеки участник, попълнил регистрационната форма и отговорил вярно на дневен въпрос до 13:30 часа на същия ден, участва за тегленето на дневната награда за съответния ден.

Награди

7. Награди: В играта могат да бъдат спечелени 5 броя награди, всяка на стойност под 100 лева.

7.1. В срока на играта един от участниците, измежду далите верен отговор на въпроса за деня ще спечели:

- на 21.08.2023 г., понеделник, един от участниците дал отговор до 13:30 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 брой SBS безжичен говорител от бензиностанции „Петрол“ на стойност 78,99 лева;

- на 22.08.2023 г., вторник, един от участниците дал отговор до 13:30 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 брой SBS външна батерия 10 000 mAh от бензиностанции „Петрол“ на стойност 78,99  лева;

- на 23.08.2023 г., сряда, един от участниците дал отговор до 13:30 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 брой SBS универсална поставка за смартфон от бензиностанции „Петрол“ на стойност 39,99 лева;

- на 24.08.2023 г., четвъртък, един от участниците дал отговор до 13:30 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 брой SBS Безжични слушалки от бензиностанции „Петрол“ на стойност 58,99 лева;;

- на 25.08.2023 г., петък един от участниците, дал верен отговор до 13:30 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 брой  SBS Безжични TWS слушалки от бензиностанции „Петрол“ на стойност 58,99  лева.

8. Наградите в Играта се осигуряват от „Петрол“ АД, ЕИК 831496285.

IV. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници дали отговор до 13:30 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след 13:30 часа на съответния ден, не се зачитат и не участват в тегленето. Имената на спечелилите участници се обявяват в ефира на радио N-JOY, между 13:30 и 14:00 часа на съответния ден, и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

10. Представител на Радиото ще се свърже с печелившия, за да го информира за получаване на наградата.

11. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта.

12. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

13. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

14. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

V. Други условия

15. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора в качеството на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник.

16. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

17. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на сайта на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

18. Организаторътне носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен интернет адрес за изпращане на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

19. Организаторът има право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

20. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

21. Задълженията на Организаторът се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

22. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

23. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.