На живо

7

Правила на играта “Пътуваме в ритъма на лятото с N-JOY Summer и Petrol“


I. Организатор

1. Организатор на играта “Пътуваме в ритъма на лятото с N-JOY Summer и Petrol“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 01.07.2024. в 08:00 часа г. и продължава до 12.07.2024 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на отговор под публикацията с въпроса.

5. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY ще бъде публикуван пост, който съдържа различен въпрос и различно изображение. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори правилно на зададения дневен въпрос до 18:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар съдържащ отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 18:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

6. Всеки участник, отговорил правилно на въпрос, участва за тегленето на наградите веднъж за дневна награда и веднъж за седмичната награда, независимо от броя на отговорите, които е дал през съответните дни.

Награди

7. Награди: В играта могат да бъдат спечелени 10 броя награди, от които дневни награди - 8 броя ваучери за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева, и седмични големи награди – 2 ваучера за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 100 лева.

7.1. В срока на играта един от участниците, измежду далите верен отговор на въпроса за деня ще спечели:

- на 01.07.2024 г., понеделник, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;

- на 02.07.2024 г., вторник, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;

- на 03.07.2024 г., сряда, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;

- на 04.07.2024 г., четвъртък, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;;

- на 05.07.2024 г., петък един от участниците, дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 100 лева;

- на 08.07.2024 г., понеделник, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;

- на 09.07.2024 г., вторник, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;

- на 10.07.2024 г., сряда, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;

- на 11.07.2024 г., четвъртък, един от участниците дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 50 лева;;

- на 12.07.2024 г., петък един от участниците, дал верен отговор до 18 часа на въпрос, зададен в съответния ден. – 1 ваучер за зареждане от бензиностанции „Петрол“ на стойност 100 лева.

8. Наградите в Играта се осигуряват от „Петрол“ АД, ЕИК 831496285.

IV. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9. Тегленето на дневните награди и на седмичните големи награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници дали отговор до 18 ч. в деня на публикуване на въпроса, а на седмичните големи награди- измежду всички участници дали отговор на дневните въпроси, публикувани за съответната седмица. Отговори, направени след 18 часа на съответния ден, не се зачитат и не участват в тегленето, както на дневните, така и на седмичната награда. Имената на спечелилите участници се обявяват в ефира на радио N-JOY, между 18:00 и 19:00 часа на съответния ден, и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

10. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 19.07.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

12. Наградите на печелившите участници се изпращат от Радиото, по електронен път, след уговаряне на имейл адреса за получаване. Те са под формата на електронен ваучер, придружен с инструкции за прилагане. Печелившият може да го използва не по-късно от 01.09.2024 г.

13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта.

14. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

15. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

16. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

V. Други условия

17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

18. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Седмичните награди, които се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

19. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

20. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Facebook страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

21. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен интернет адрес за изпращане на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

22. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

23. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

24. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

25. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

26. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.