На живо

7

Правила на играта “Парк-театър Борисова градина“


Правила на играта “Парк-театър Борисова градина“

I.    Организатор

1. Организатор на играта “Парк-театър Борисова градина“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II.    Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 30.08.2021 г. и продължава до 2.09.2021 г., включително („срок на Играта“).

III.    Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на интернет сайта на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/bg/games/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на Играта се регистрира за участие чрез попълване на регистрационна форма с данни за контакт – име, фамилия, имейл и телефон за връзка, на http://www.njoy.bg/bg/games/ и отговори на зададен дневен въпрос.
Лица, които не извършат регистрация, не могат да отговарят на въпросите, респ. регистрации, неотговарящи на изискванията, включително, но не само, при непълни данни, се приемат за неосъществени и не участват в разпределението на наградите.

5. В срока на Играта, всеки делничен ден на сайта на радио N-JOY желаещите да спечелят билет за театрална постановка, могат да се регистрират в регистрационната форма.

6. Всеки желаещ да се включи в Играта може да отговаря на въпрос само след извършване на регистрация за отговор на съответния  въпрос. За всеки нов въпрос/за всеки нов отговор се изисква нова регистрация.

Награди


7. Дневни награди: по два броя билети за филмовите прожекции "Пес Патрул: Филмът", "Бързи и яростни 9","Бебе Бос: Семейни работи","Круиз в джунглата","Круд: Нова епоха", "Като за последно", "Кафе с претенция".

8. Наградите в Играта се осигуряват от „ЮПИ БГ ООД“, ЕИК 130105111

IV.    Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9. Тегленето на награди се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали включили се в играта. Имената на участниците, спечелили награди, се обявяват на 30.08.2021  за филмите  "Пес Патрул: Филмът", "Бързи и яростни 9",    на 31.08.2021 г. за филмите ","Бебе Бос: Семейни работи" и "Круиз в джунглата" на 1.09.2021 г. за филмите  ","Круд: Нова епоха" и "Като за последно" и на 2.09.2021 за филма  "Кафе с претенция" в ефира на радио N-JOY и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името им, с което същите са се регистрирали за участие в Играта.

10. Eдин участник има право да получи само една награда за даден въпрос. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда за същия ден и въпрос, на негово място се изтегля нов печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е отговорил на един въпрос.

11. Посочените при регистрацията телефонен номер и имейл адрес служат като идентификация за конкретен участник. Второто име/участник, регистриран със същия номер или имейл, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.

12. Радиото се свързва с печелившите участници за уточняване начина на получаването на наградите по телефона, посочен в регистрационната форма на участника. Ако в срок до 10-работни дни печеливш участник не е получил обаждане от радио N-JOY, той може да провери причината за забавянето на тел. 02/ 803 90 90.

13. Наградите се взимат лично от печелившия на касата на „Парк-театър Борисова градина“ на място на касата на театъра.

14. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени в регистрационната форма на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

15. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

16. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

17. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

V.    Други условия

19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. След приключване на Играта, направените регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

20. С участието си в Играта чрез регистрация на интернет страницата http://www.njoy.bg/bg/games/ се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

21. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Радиото не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта

23. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

24. Радиото има право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

25. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

26. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.