На живо

7

Правила на играта „Отброяваме дните до Коледа с козметични комплекти от STR8 и Batiste!“


I. Организатор

1. Организатор на играта “Отброяваме дните до Коледа с козметични комплекти от STR8 и Batiste“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радио” или „Организатор“)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 11.12.2023. в 07:00 часа и продължава до 15.12.2023 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верния отговор под публикацията с въпроса.

5. Всеки ден в рамките на срока на Играта на Facebook страницата на радио N-JOY след 7:00 часа сутринта ще бъде публикуван пост, който съдържа различен дневен въпрос.

6. Четири от въпросите са от затворен тип и имат само 1 верен отговор, а един от въпросите е от отворен тип. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения дневен въпрос до 17:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар съдържащ отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 18:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил правилно на дневен въпрос от затворен тип и/или отговорил на отворения въпрос, участва в тегленето на наградите само за деня и веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос в съответния ден.

IV. Награди

8. Наградите за целия срок на Играта са 15 броя комплекта.

- на 11.12.2023 г. (понеделник) - трима от участниците, дали верен отговор до 17:00 часа на въпрос, зададен в съответния ден, печелят по 1 комплект STR8, който съдържа: ЕДТ 50мл + Део спрей 150мл + Душ гел 250мл.;

- на 12.12.2023 г. (вторник) - трима от участниците, дали верен отговор до 17:00 часа на въпрос, зададен в съответния ден, печели 1 комплект Batiste: сух шампоан Batiste диви цветя 200 мл, Batiste сух шампоан дискретен аромат 200 мл, Batiste сух шампоан флорал 200 мл, Batiste сух шампоан ориентал 200 мл;

- на 13.12.2023 г. (сряда) - трима от участниците, дали верен отговор до 17:00 часа на въпрос, зададен в съответния ден, печелят по 1 комплект STR8, който съдържа: ЕДТ 50мл + Део спрей 150мл + Душ гел 250мл.;

- на 14.12.2023 г. (четвъртък) - трима от участниците, дали верен отговор до 17:00 часа на въпрос, зададен в съответния ден, печели 1 комплект Batiste: сух шампоан Batiste диви цветя 200 мл, Batiste сух шампоан дискретен аромат 200 мл, Batiste сух шампоан флорал 200 мл, Batiste сух шампоан ориентал 200 мл;

- на 15.12.2023 г. (петък) - трима от участниците, дали верен отговор до 17:00 часа на въпрос, зададен в съответния ден, печелят по 1 комплект STR8, който съдържа: ЕДТ 50мл + Део спрей 150мл + Душ гел 250мл.;

9. В срока на Играта ще бъдат изтеглени общо петнадесет печеливши – по трима печеливши за всеки ден, измежду участниците, дали верен отговор на въпроса за съответния ден.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „Сарантис България“ ЕООД, ЕИК 831542220.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото между 18:00 и 19:00 часа на съответния ден. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор на въпросите от затворен тип/отговорили на отворения въпрос до 17:00 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговорът, в ефира на радио N-JOY, между 18:00 и 19:00 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. Един участник, дал верен отговор на въпроса за деня, има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

13. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 17:00 часа на 08.12.2023 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

15. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организатора начин в посочения от тях срок. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

17. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник на интернет сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер.

19. Организаторът не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

20. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

22. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Facebook страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

23. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

24. Организаторът не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

25. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

26. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

27. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

28. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

29. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

30. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.