На живо

7

Правила на играта „Нещо ново? Защо не и нещо умно от Flip.bg? С радио N-JOY играем за iPhone от Flip!“


I. Организатори:

1. Организатори на играта “Нещо ново? Защо не и нещо умно от Flip.bg? С радио N-JOY играем за iPhone от Flip!“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 29.04.2024. в 07:00 часа г. и продължава до 03.05.2024 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори правилно на зададен дневен въпрос чрез коментар под публикацията с въпроса във Facebook страницата на радио N-JOY.

5. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY след 08:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа различен въпрос и различно изображение.

Всички въпроси са с отворен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори правилно на зададения дневен въпрос до 17:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар съдържащ верен отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 18:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

6. Всеки участник, отговорил правилно на дневния въпрос, участва за тегленето на дневната награда веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос в съответния ден.

I. Награди

7. Дневни награди - 5 ваучера за пазаруване от Flip.bg, всеки на стойност 70 лева. В срока на Играта ще бъдат изтеглени общо пет печеливши – по един за всеки ден, измежду участниците дали верен отговор на въпроса за съответния ден.

8. Голяма награда - 1 брой iPhone 15, Blue, 128GB, като нов*. В срока на Играта ще бъде изтеглен един печеливш. В петък (03.05.2024 г.) ще бъде изтеглен един печеливш, измежду всички участници дали верен отговор на един от въпросите в срока на Играта.

*„Като нов“ съгласно естетическата категория на Продукта, определена от "Флип БГ" ЕООД –Продуктът може да има малки фини следи от употреба върху екрана или корпуса, незабележими с просто око. Стоката е напълно или почти напълно без външни следи от предишна употреба. 

9. Наградите в Играта се осигуряват от „Flip BG EOOD“ ЕАД, ЕИК 206549424

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

10. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото всеки делничен ден между 18:00 и 19:00 часа, а голямата награда – в петък (03.05.2024 г.) между 18:00 и 19:00 часа. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали отговор до 18:00 ч. в деня на публикуване на съответния въпрос. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Тегленето на голямата награда се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор поне на един дневен въпрос за срока на Играта.

11. Печелившите участници се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 18:00 и 19:00 часа на съответния делничен ден, а печелившият на голямата награда се обявява между 18:00 и 19:00 часа на 03.05.2024 г. Имената на всички печеливши участници се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. Участниците, спечелили дневна награда, не участват в томболата за седмична награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

13. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 07.05.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

15. Дневните награди на печелившите участници се изпращат от Радиото, по електронен път, след уговаряне на имейл адреса за получаване. Те са под формата на код, придружен с инструкции за прилагане. Печелившият може да го използва не по-късно от 31.05.2024. г.

16. Голямата награда се изпраща от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер и подписване на приемо-предавателен протокол.

17. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организатора начин в посочения от тях срок. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

18. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

19. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

20. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

21. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Голямата наградата, която се предоставя в настоящата игра представлява облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Радиото, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

22. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

23. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Facebook страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

24. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

25. Организаторът не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

26. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

27. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

28. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

29. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

30. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

31. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.