На живо

7

Правила на играта “N-JOY Summer със СПА Ризорт Св. Иван Рилски“


I. Организатор

1. Организатор на играта “N-JOY Summer със СПА Ризорт Св. Иван Рилски“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 08.07.2024 г. и продължава до 12.07.2024 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори правилно на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез коментар под статията с въпроса.

5. В срока на Играта, всеки ден ще бъде задаван въпрос, на който всеки желаещ да се включи в нея трябва да отговори.

Награди

6. В края на играта (12.07.2023) един участник, измежду отговорилите правилно на поне един въпрос ще спечели уикенд за двама в хотел Свети Иван Рилски - Банско. Периода на реализиране на наградата се уточнява допълнително между спонсора и печелившия.

7. Наградите в Играта се осигуряват от ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт ЕООД, ЕИК 131468770, хотел Свети Иван Рилски - Банско

IV. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

8. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото между 18 часа и 19 часа на 12.07.2024 г. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали отговорна въпроса до 17 часа на 12.07.2024 г. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Името на спечелилия участник се обявява същия ден в ефира на радио N-JOY, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Facebook профила, чрез който са участвали в Играта.

9. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

10. Печелившият участник се свързва с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата на тел. 02/ 803 90 90, чрез имейл [email protected] или чрез Facebook профила на Радиото

11. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер от Радиото (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

12. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

13. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

14. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

15. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване.

V. Други условия

16. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. Всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

17. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

18. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

19. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

20. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, включително, но не само, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

21. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

22. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

23. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.