На живо

7

Правила на играта “N-JOY Summer с еко комплекс "Белите скали" - с. Гайтаниново“


I. Организатор

1. Организатор на играта “N-JOY Summer с еко комплекс "Белите скали" - с. Гайтаниново“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 27.05.2024. в 08:00 часа г. и продължава до 31.05.2024 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

III.  Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори правилно на зададения въпрос чрез коментар под публикацията с въпроса във Facebook страницата на радио N-JOY.

5. От 27.05. до 31.05. всеки ден от срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY ще бъдe задаван нов въпрос. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори правилно на зададения въпрос до 17:00 часа на 31.05.2024 г., чрез публикуване на коментар съдържащ верен отговор и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 17:00 часа на 31.05.2024 г., не участват за тегленето на съответната награда.

6. Всеки участник, отговорил правилно на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

Награди

7. Награда: един участник ще спечели 1 (една) награда – уикенд за двама в еко селище „Белите скали“ с. Гайтаниново с давност на ползване на наградата 6 месеца от издаване на подаръчния ваучер.

8. Наградата в Играта се осигурява от „Рибарник Неврокоп“ ЕООД, ЕИК 200116925.

IV. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор на въпроса на Играта. Имената на участника, спечелил наградата в играта, се обявява в края на срока на Играта на 31.05.2024 (четвъртък) в ефира на радио N-JOY след 17:00 часа и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор.

10. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 07.06.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

12. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

13. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

14. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

15. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

V. Други условия

16. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. С участието си в Играта печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Организатора на „Рибарник Неерокоп” ЕООД с оглед получаване на наградата. След приключване на Играта, направените регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

17. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, от „Рибарник Неврокоп” ЕООД съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

18. С участието си в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

19. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

20. Радиото не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

21. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

22. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

23. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

24. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

25. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.