На живо

7

Правила на играта “N-JOY моменти с Tchibo Cafissimo“


I. Организатори на кампанията „N-JOY моменти с Tchibo Cafissimo“

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

2.“ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, търговско дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Юнак“ 11-13, етаж 4, офис A-04/ОФ-2, с ЕИК 175185681, представлявано от управителя Мариан Ене.

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира на 27.05.2024. в 08:00 часа г. и продължава до 07.06.2024 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.Facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори правилно на зададения въпрос чрез коментар под публикацията с въпроса във Facebook страницата на радио N-JOY.

6. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY след 08:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа различен дневен въпрос. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори правилно на зададения дневен въпрос до 17:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар съдържащ верен отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 17:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил правилно на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди

8. Награда: всеки ден един участник ще спечели 1 (една) награда – капсулна кафемашина Cafissimo в комплект с класическа колекция капсули – общо 10 (десет) награди за срока на играта.

Цветовата гама на наградата (цветът на кафемашината), която печелившият участник ще получи, се определя еднолично от Организатора, в зависимост от разполагаемата складова наличност на Организатора към момента на подготвяне на Наградата за изпращане на печелившия участник.“

9. Наградите в Играта се осигуряват от “ТЧИБО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, търговско дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Юнак“ 11-13, етаж 4, офис A-04/ОФ-2, с ЕИК 175185681, представлявано от управителя Мариан Ене.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

10. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото всеки делничен ден между 17:00 и 18:00 часа. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор до 17:00 ч. в деня на публикуване на съответния въпрос. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите.

11. Печелившите участници се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния делничен ден. Имената на всички печеливши участници се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.Facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. FacebookFacebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

13. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес, електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 14.06.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.Facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

14. Наградите се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер и подписване на приемо-предавателен протокол.

15. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

16. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

17. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Организаторите не носят отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. С участието си в Играта печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на “Тчибо България“ ЕООД с оглед получаване на наградата. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

20. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, “Тчибо България“ ЕООД съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължено да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

21. С участието си в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

22. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

23. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.Facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

24. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

25. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

26. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

27. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

28. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.