На живо

7

Правила на играта N-JOY GIVEAWAY B2S


Организатор

 1. Организатор на играта “ N-JOY GIVEAWAY“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”.

Продължителност на Играта

 1. Играта стартира на в 12:30.часа на 03.10. 2022 г. и продължава до 20:00 часа на 07.10.2022 г. включително. („срок на Играта“).

Механизъм и условия за участие в Играта

 1. Играта се провежда на територията на Република България на инстаграм профила на Радиото https://www.instagram.com/radionjoybg/ -
 2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което:
 • в периода на Играта хареса поста, с който е обявена играта “N-joy Giveaway в Инстаграм профила на радиото - https://www.instagram.com/radionjoybg/ и
 • е или стане последовател на Instagram профила на Радиото- https://www.instagram.com/radionjoybg/;
 • в периода на играта се регистрира или съответно има валидна регистрация в Instagram (съгласно правилата на Instagram);
 • ”отбележи („тагне“) в коментар с таг под горепосочения пост потребителското име на един Инстаграм профил от своите последователи.

    3. В 12:30 часа на 03.10.2022 г. на Инстаграм профила на Радиото - https://www.instagram.com/radionjoybg/ ще бъде публикуван пост за начало на играта”N-JOY Giveaway”. Под публикувания въпрос може да се отговаря до 20:00 ч. на 07.10.2022 г.

 Награди

 1. Общо осем комплекта (8) награди, от които 5 брандирани комплекта, включващи тетрадка, тениска, програма, етикети и химикал и 3 комплекта, включващи гореизброеното плюс шапка.
 2. Наградите в Играта се осигуряват от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650.

Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

 1. Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар.
 2. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички изпълнили условията на играта до 20:00 ч. на 07.10.2022 г. Потребители, включили се след този час, не се зачитат и не участват в тегленето.
 3. В играта има осем печеливши участника, които получават описаните в т. 6 награди на случаен принцип. Всички печеливши участници ще бъдат обявени между 11:00 и 12:00 часа на 08.10.2022 г. чрез стори в профила на Радиото - https://www.instagram.com/radionjoybg/ , с отбелязване („таг“) на профилите им, с които са участвали в играта. Печелившите ще бъдат публикувани и на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ .
 4. Инстаграм профилът, чрез който участникът е изпълнил условията на играта, служи като идентификация за конкретния участник.
 5. С оглед получаване на наградите, печелившите участници трябва да се свържат с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата на тел. 02/ 803 90 90, чрез имейл [email protected]или чрез лично съобщение в Инстаграм профила на Радиото и да изпратят на Радиото своите две имена, телефон за връзка и адрес, в срок до 12:00 часа на 13.10.2022 г. В случай че даден участник не изпрати съобщение в указания срок се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
 6. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.
 7. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
 8. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.
 9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
 10. Радиото не носи отговорност за предоставената награда и/или за нейното използване. 

Други условия

 1. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници. Всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.
 2. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 13-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.
 3. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
 4. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
 5. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, включително, но не само, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
 6. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.