На живо

7

Правила на играта „Летни изкушения с Кулинарния календар на VEGETA“


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

2. „СТЕНДПОЙНТ МЕДИЯ“ ООД, ЕИК 205308267, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. Фритьоф Нансен №1 , ет. 3, ап. 5

Заедно наричани Организаторите

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 8:00 часа на 17.06.2024 г. и продължава до 17:00 часа 21.06.2024 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез отговор под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, всеки делничен ден, сутрин до 09:30 часа, във Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикувана визия с Vegeta и въпрос на деня. Под нея участниците ще трябва да дадат своя отговор, като коментар под публикацията за деня до 17.00 ч. на деня на публикуване.

7. Всеки участник, дал своя отговор, участва в тегленето на наградите само за деня, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди

8. Наградите за целия срок на играта са 5 броя специална селекция подправки Vegeta.

9. В срока на играта ще бъдат изтеглени общо пет печеливши – по един за всеки ден, измежду участниците дали своя отговор за съответния ден.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „Стендпойнт Медия“ ООД, ЕИК 205308267

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа всеки работен ден за срока на Играта. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници дали своя отговор до 17:00 часа в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Печелившият участник се обявява в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Facebook профила, чрез който са участвали в Играта.

13. Един участник дал своя отговор под поста за деня има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

14. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

15. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща, телефон за връзка и актуален адрес на територията на Р. България, в срок до 12:00 часа на 25.06.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на   радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал отговор и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

16. Наградите на печелившите участници се изпращат от „Стендпойнт Медия“ ООД по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

17. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.

18. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

19. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

20. Радиото не носи отговорност за наградите и/или за отношенията между печелившите участници и „Стендпойнт Медия“ ООД, във връзка с наградите, включително, но не само, тяхното предоставяне от „Стендпойнт Медия“ ООД, използване, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

21. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

22. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „Стендпойнт Медия“ ООД, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

23. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

24. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

25. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

26. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

27. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

28. Настоящите правила се публикуват на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.