На живо

7

Правила на играта “Изпей „Честит рожден ден радио N-JOY”


 Организатор:

 1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

 Продължителност на Играта

 1. Играта стартира в 7:00 часа на 30.05.2023 г. и продължава до 18:00 часа 02.06.2023 г., включително („срок на Играта“).

 Механизъм и условия за участие в Играта

 1. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
 2. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и изпрати персонализирано съобщение до профила на Radio N-JOY във Фейсбук със звукозапис, съдържащ изпълнение - да изпее рефрена „Честит рожден ден радио N-JOY". С изпращане на звукозаписа, Участникът дава право на Радиото да използва звукозаписа във всички свои радиопрограми, както и да го публикува в интернет сайтовете си и профилите в социалните си мрежи за максимално допустимия срок и територията за цял свят. Участникът декларира и гарантира, че притежава всички авторски и сродни права върху звукозаписа, по начин, по който Радиото да има право да използва изпратения звукозапис по описания начин. В случай на претенции от носители на авторски и/или сродни права върху звукозаписа, Участникът се задължава да ги удовлетворява изцяло за своя сметка, като освобождава Радиото от отговорност.
 3. Всеки участник, изпратил аудиозапис в срока на играта по начина посочен по-горе, участва в тегленето на наградите само веднъж, независимо от броя на изпратените съобщения и записи.

 Награди

 1. Наградите за целия срок на играта са 4 (четири) броя торти от верига сладкарници „100 грама сладки“ и 1 брой слушалки Panasonic XBS Deep.
 2. В срока на играта ще бъдат изтеглени общо петима печеливши, измежду участниците, изпълнили условията за участие в играта.
 3. Наградите в Играта се осигуряват от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД

Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

 1. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото между 18 и 19 часа на всеки делничен ден в рамките на играта. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, изпълнили условията за участие в играта. Записи и съобщения, получени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Имената на спечелилите участници се обявяват в ефира на радио N-JOY, между 18:00 и 19:00 часа всеки делничен ден, и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
 2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
 3. Един участник изпълнил условията за участие в играта има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.
 4. Фейсбук профилът, от който участникът е изпълнили условията за участие в играта, служи като идентификация за конкретния участник.
 5. Печелившият участник трябва да се свърже с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез персонализирано съобщение във фейсбук профила на Радиото
 6. Наградите на участниците спечелили торта се получават единствено в София, от обект на веригата сладкарници „100 грама сладки“, на адрес гр.София, ул. Ангел Кънчев 18А. Участникът спечелил слушалки ще получи наградата си по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност.
 7. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш, съгласно настоящите условия и правила на Играта.
 8. Организаторът не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана, поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
 9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
 10. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Наградата слушалки Panasonic XBS Deep, ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

 Други условия

 1. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на обект от сладкарници „100 грама сладки“, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
 2. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
 3. Право на участие в Играта нямат служители на Организоторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
 4. Организаторът не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за получаване на наградата, за печеливш, който не се е явил в обекта на „100 грама сладки“ да получи наградата си – торта, както и за такъв, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
 5. Организаторът на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
 6. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
 7. Настоящите правила се публикуват на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, и на интернет страницата на радио N-JOY www.njoy.bg като Организаторът си запазва правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ и на интернет страницата на радио N-JOY www.njoy.bg.