На живо

7

Правила на играта "Инспектор N-JOY Ви зарежда с настроение с Ви Газ!"


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

2. ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 121658433, със седалище и адрес на управление: София, п.к. 1000 р-н Средец,  ул. Солунска № 2

Заедно наричани Организаторите.

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 8:00 часа на 19.11.2023 г. и продължава до 17:00 часа 01.12.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори правилно на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, всеки делничен ден, сутрин до 08:00 часа, във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикуван 1 дневен въпрос с няколко възможни отговори. Участниците трябва да посочат верния отговор до 17.00 ч. на деня на публикуване, като го изпишат като коментар под публикацията на въпроса за деня.

IV. Награди

7. Дневни награди - 10 (десет) комплект за крем Брюле. В срока на Играта ще бъдат изтеглени общо десет печеливши – по един за всеки ден, измежду участниците дали верен отговор на въпроса за съответния ден.

8. Седмични награди - 2 (две) брандирани раници. В срока на Играта ще бъдат изтеглени общо двама печеливши – всеки петък в срока на Играта ще бъде изтеглен по един печеливш за всяка седмица, измежду всички участници дали верен отговор на един от въпросите през съответната седмица.

9. Наградите в Играта се осигуряват от ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 121658433.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

10. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото всеки делничен ден между 17:00 и 18:00 часа, а на седмичните награди –всеки петък между 17:00 и 18:00 часа. Тегленето на дневните наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор до 17:00 ч. в деня на публикуване на съответния въпрос. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Тегленето на седмичните наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали верен отговор поне на един дневен въпрос от съответната седмица.

11. Печелившите участници се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния работен ден, а седмичните печеливши се обявяват между 17:00 и 18:00 часа на 24.11.2023 г. и съответно на 01.12.2023 г. Имената на всички печеливши участници се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. Участниците, спечелили дневна награда, не участват в томболата за седмична награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

13. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 17 часа на 08.12.2023 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

15. Наградите на печелившите участници се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) или предоставят лично в офиса на Радиото в гр. София в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на Радиото или пред съответния куриер.

16. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.

17. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

18. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

19. Организаторите не отговарят за вреди, причинени от използването на наградата.

VI. Други условия

20. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

21. С участието си в Играта, чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, участникът се съгласява личните данни, предоставени от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и с цел получаване на наградата. След приключване на Играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

22. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

23. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

24. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

25. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

26. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

27. Настоящите правила се публикуват на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.