На живо

7

Правила на играта “Черен петък с OZONE.bg“


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
И
2. „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, ЕИК 205823722, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. Акад. Борис Стефанов 35, Търговски център, ет. 2, офис 30 (наричано по-долу Озон.бг)
Заедно наричани Организаторите

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 9:00 часа на 14.11.2022 г. и продължава до 17:00 часа 18.11.2022 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, всеки делничен ден, сутрин до 09:00 часа, във фейсбук страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикуван 1 дневен въпрос с няколко възможни отговори. Участниците трябва да посочат верния отговор до 17.00 ч. на деня на публикуване, като го изпишат като коментар под публикацията на въпроса за деня.

IV. Награди

7.1. Наградите за целия срок на играта са 5 (пет) ваучера за пазаруване от Озон.бг на стойност 50 (петдесет) лв.

7.2. В срока на играта всеки ден един от участниците, измежду далите верен отговор на въпроса за съответния ден ще спечели:
- един ваучера за пазаруване от Озон.бг на стойност 50 (петдесет) лв.

8. Наградите в Играта се осигуряват от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, ЕИК 205823722.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9.1. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото между 17 и 18 часа на съответния ден. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали верен отговор до 17 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Името на спечелилия участник се обявява в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

9.2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.

9.3. Един участник дал верен отговор на въпроса за деня има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

10. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. Печелившият участник трябва да се свърже с Радиото за уточняване начина на получаването на наградата чрез имейл [email protected] или чрез персонализирано съобщение във фейсбук профила на Радиото

12. Наградите на печелившите участници се изпращат от Радиото, по електронен път, след уговаряне на имейл адреса за получаване. Те са под формата на дигитален код, придружен с инструкции за прилагане. Печелившият може да го използва не по-късно от 31.12.2022 г.

13. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта и е бил обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта.

14. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

15. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

16. Радиото не носи отговорност за наградите и/или за отношенията между печелившите участници и „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, във връзка с наградите, включително, но не само, тяхното предоставяне от „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, използване, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

17. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

18. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

19. Право на участие в Играта нямат служители на Организоторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.
Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

21. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

23. Настоящите правила се публикуват на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.