На живо

7

Правила на играта „БирСе – дарява любов от 1993 г.“


I. Организатори:

1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

2. „МС-93“ ЕООД, ЕИК 831630814, със седалище и адрес на управление София, ул. Граф Игнатиев 26 (наричанo по-долу “Партньор”)

Заедно наричани „Организаторите“

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира в 8:00 часа на 05.03.2024 г. и продължава до 17:00 часа 08.03.2024 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори правилно на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.

6. В срока на Играта, в дните 5-ти, 6-ти и 7-ми март, сутрин до 09:00 часа, във Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикувано изображение на бижутерия Бирсе, както и сайта на Партньора. Всяко лице, което желае да се включи в Играта, трябва да посети сайта на Партньора, да си избере една висулка за колие и да сподели изображението на висулката като коментар под публикацията за деня, до 17:00 ч. същият ден. На 8-ми март, ще бъде публикувано изображение на колие и въпрос, на който всеки, който има желание да участва в Играта, трябва да отговори с верен отговор като коментар на публикацията.

7. Всеки участник, споделил изображение или дал верен отговор като коментар на дневните публикации, участва в тегленето на наградите само за деня, независимо от броя на изображенията/отговорите, които е публикувал на съответната публикация.

IV. Награди

8. Наградите за целия срок на играта са 3 броя висулки за колие и 1 брой диамантено колие.

9. В срока на играта ще бъдат изтеглени общо четирима печеливши – по един за всеки ден, измежду участниците, включили се в играта.

10. Наградите в Играта се осигуряват и предоставя на печелившите от Партньора -„МС-93“ ЕООД, ЕИК 831630814.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото между 17:00 и 18:00 часа всеки работен ден за срока на Играта. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, като в дните 5-ти, 6-ти и 7-ми март, измежду всички публикували изображение като коментар до 17:00 часа, а на 8-ми март, измежду всички публикували верен отговор като коментар на публикацията до 17:00 часа. Отговори и коментари, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Печелившият участник се обявява в ефира на радио N-JOY, между 17:00 и 18:00 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

12. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Facebook профила, чрез който са участвали в Играта.

13. Един участник посочил своя избор под поста за деня има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.

14. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

15. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща, телефон за връзка и актуален адрес на територията на Р. България, в срок до 12:00 часа на 12.03.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

16. Наградите на печелившите участници се изпращат от „МС-93“ ЕООД по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

17. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.

18. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

19. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

20. Радиото не носи отговорност за наградите и/или за отношенията между печелившите участници и „МС-93“ ЕООД, във връзка с наградите, включително, но не само, тяхното предоставяне от „МС-93“ ЕООД, използване, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

21. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

22. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „МС-93“ ЕООД, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

23. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

24. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

25. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

26. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

27. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

28. Настоящите правила се публикуват на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.