На живо

7

Правила на играта “Безгрижно лято с Bucconox“


I. Организатори:

1. Организатори на играта "Безгрижно лято с Bucconox” (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 01.07.2024. в 07:00 часа г. и продължава до 12.07.2024 г. до 17:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори на зададен дневен въпрос от Играта във Facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верния отговор под публикацията с въпроса.

5. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY след 08:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа различен въпрос и различно изображение.

Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори правилно на зададения дневен въпрос до 17:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар съдържащ отговор под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 17:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

6. Всеки участник, отговорил правилно на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос в съответния ден.

7. Печелившите участници в Играта, общо 10 (десет)на брой, по един всеки ден от играта, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди

8. Наградите за целия срок на играта са общо 10 подаръчни комплекта, като всеки  включва:  1 бр. бутилка за вода, 1 бр. несесер и 1бр. Bucconox.

8.1. В срока на играта всеки ден от срока на играта един участник, измежду далите отговор на дневния въпрос, ще печели един подаръчен комплект.

9. Наградите в Играта се осигуряват от Юникомс Швейцария ГмбХ, ЕИК204642513

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

10. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото между 18:00 и 19:30 часа на съответния ден. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез жребий, измежду всички участници, дали верен отговор до 17:00 ч. в деня на публикуване на въпроса. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите. Печелившият участник се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 18:00 и 19:30 часа на съответния ден, и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

11. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

12. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 19.07.2024 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

13. Наградите на печелившите участници се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер.

14. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организатора начин в посочения от тях срок. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

15. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

16. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

17. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

I. Други условия

18. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

19. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Facebook страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

20. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

21. Организаторът не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

22. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

23. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

24. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

25. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

26. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.