На живо

7

Правила на играта “Beauty Days – оферти всеки ден със София Ринг Мол“


Правила на играта “Beauty Days – оферти всеки ден със София Ринг Мол“

I. Организатор
1. Организатор на играта “Beauty Days – оферти всеки ден със София Ринг Мол“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”).

II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира в 08:00 часа на 08.03.2022. г. и продължава до 18:00 часа на 14.03.2022 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Република България на Фейсбук профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria;.

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и участва в Играта чрез него.

5. Всеки ден, в рамките на срока на Играта, на Фейсбук профила на радио N-JOY ще бъде публикуван пост, който съдържа дневен въпрос и различно изображение към него.

6. Всеки дневен въпросът е отворен и няма верен или грешен отговор. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения въпрос до 17:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар с отговор под съответната дневна публикация с въпроса, с което и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на дневните въпроси, направени след 17:00 часа на съответния ден, не участват за тегленето на награда, както за деня, така и за следващите за срока на Играта.

7. Всеки участник, отговорил на дневен въпрос, участва в тегленето на наградите само за деня и веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

8. За срока на играта ще бъдат изтеглени общо петима печеливши - по един във всеки от дните, които ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди
9. Наградите за целия срок на играта са общо 5 (пет) пакета с козметични продукти, като всеки пакет е на стойност под 99 лева. В срока на играта всеки ден един участник, измежду отговорилите на дневния въпроса от съответния ден ще спечели по един пакет с козметични продукти.

10. Наградите в Играта се осигурява от „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК 200114696.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
11. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници за деня.

12. Първият печеливш участник ще бъде изтеглен на 08.03.2022 г. (понеделник) измежду всички участници, отговорили на дневния въпрос до 17:00 часа на 08.03.2022 г.
13. Имената на участниците, спечелили наградите в играта, се обявяват всеки ден в ефира на радио N-JOY между 17:00 - 18:00 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/games/. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на имената им, съгласно регистрацията им във Фейсбук.

14. Представител на Радиото ще се свърже с всеки печеливш участник с лично съобщение до съответния профил във Фейсбук, чрез който печелившият участник е участвал в Играта, за да го информира за получаване на наградата.

15.1. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената следва да съвпадат с имената, посочени във Фейсбук профила. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
15.2. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на територията на Република България), но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер.

16. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.

17. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

18. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия
19. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. След приключване на Играта, всички предоставени лични данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

20. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

21. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

22. Радиото не носи отговорност за профили, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за отговори, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

23. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

24. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

25. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

26. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

27. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.