На живо

7

Правила на играта "Потопи се в музиката и спечели награди с радио N-JOY"


I. Организатори:

 1. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

И

 1. „ФОРУМ ФИЛМ България“ ООД, ЕИК 200522737, със седалище и адрес на управление гр. София ПК 1303, ул. Брегалница № 45,

Заедно наричани Организаторите

II. Продължителност на Играта

 1. Играта стартира в 07:00 часа на 08.04.2024 г. и продължава до 12:00 часа 12.04.2024 г., включително („срок на Играта“).

 III. Механизъм и условия за участие в Играта

 1. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
 2. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Фейсбук и отговори правилно на зададения въпрос от Играта във Фейсбук страницата на радио N-JOY чрез посочване на верният отговор под публикацията с въпроса.
 3. На 08.04.2024 г. (понеделник) до 09:00 часа, във Фейсбук страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, ще бъде публикувана визия на филма Ейми Уайнхаус: Back to Black, която ще съдържа един въпрос. Под нея участниците ще трябва да дадат своя отговор в коментар под публикацията до 12.00 ч. на 12.04.2024 г.

 4. Всеки участник, дал верен отговор, участва в тегленето на наградите за целия период на Играта, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

 IV. Награди

 1. Наградите за целия срок на играта са 4 броя – 2 бр. двойни покани за кино и 2 бр. от оригиналния “Back to Black” албум, предоставен от Animato Music.
 2. В играта ще бъдат изтеглени общо четирима печеливши, измежду всички участниците дали верен отговор на въпроса.
 1. Наградите в Играта се осигуряват от . „ФОРУМ ФИЛМ България“ ООД,, ЕИК 200522737

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

 1. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото между 12:01 и 15:00 часа на 12.04.2024 г.. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници дали отговор до 12:00 часа на 12.04.2024 г. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето. Печелившият участник се обявява в ефира на радио N-JOY, между 12:00 и 15:00 часа на 12.04.2024г., и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.
 2. Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името от Фейсбук профила, чрез който са участвали в Играта.
 3. Един участник посочил отговор под поста има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш за награда, на негово място се изтегля нов печеливш участник.
 4. Фейсбук профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.
 5. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес на електронна поща, телефон за връзка и актуален адрес на територията на Р. България, в срок до 17:30 часа на 12.04.2024 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
 6. Наградите албуми се изпращат на печелившите участници от „ФОРУМ ФИЛМ България“ ООД, по куриер (до населено място на територията на Република България) след уговаряне на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на съответния куриер. Наградите билети се изпращат дигитално.
 7. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организаторите начин в посочения от тях срок.
 8. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни и данни за доставка/контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.
 9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
 10. Радиото не носи отговорност за наградите и/или за отношенията между печелившите участници и „ФОРУМ ФИЛМ България“ ООД, във връзка с наградите, включително, но не само, тяхното предоставяне от „ФОРУМ ФИЛМ България“ ООД, използване, включително, но не само, последици, свързани с използването на наградата.

 VI. Други условия

 1. Участник, който в подаден отговор или по друг начин, публикува на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.
 1. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. Печелившият участник се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Радиото на „ФОРУМ ФИЛМ България“ ООД, с цел получаване на наградата. След приключване на играта, всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
 2. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
 3. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
 4. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, непълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.
 1. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
 2. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].
 3. Настоящите правила се публикуват на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на Фейсбук страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/

VII. Условия, свързани с наградата двоен кинобилет за филма „Ейми Уайнхаус: Back to Black“:

 1. Два кинобилета за филма „Ейми Уайнхаус: Back to Black“, които важат за периода от 12.04.2024 г. до 28.04.2024 г. за избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигите Cinema City и Кино Арена на територията на Република България.
 2. Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час, в предварително посоченото от него кино от веригата Cinema City или Кино Арена, според програмата на киното, само и единствено за филма Ейми Уайнхаус: Back to Black“.
 3. Кинобилетите за филма Ейми Уайнхаус: Back to Black не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност, за друга филмова награда от филма Ейми Уайнхаус: Back to Blackкакто и за билети и/или награди от друго филмово заглавие.
 4. Победителят ще може да ползва спечелената от него награда – 1 бр. двоен кинобилет за филма Ейми Уайнхаус: Back to Black, след като се представи пред оторизиран представител на съответната киноверига, посочен му на място.
 5. Организаторът или предоставящият наградата Ейми Уайнхаус: Back to Blackне носят отговорност, ако в избраните от победителя ден и час, в които би искал да гледа филм Ейми Уайнхаус: Back to Black, няма налични прожекции на филма или има промяна в програмата на съответното кино.