На живо

7

Правила на играта “N-JOY Summer“ с AQUAHOUSE Thermal & Beach


I. Организатор

1. Организатор на играта “N-JOY Summer“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

2. Играта стартира на 29.05.2023. в 08:00 часа г. и продължава до 02.06.2023 г. до 18:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

3. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook профила на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ .

4. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и отговори на зададен седмичен въпрос от Играта във facebook страницата на радио N-JOY чрез посочване на верния отговор под публикацията с въпроса.

5. В срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY ще бъдe зададен един въпрос, на който всеки желаещ да се включи трябва да отговори правилно.

6. Всеки участник, отговорил правилно на въпроса, участва за тегленето на наградата веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал.

Награди

7. Награда: един участник, измежду далите верен отговор, ще спечели 1 (една) награда – уикенд нощувка за двама в хотел „Приморски“ (2 нощувки – петък и събота) с достъп до комплекс „Аквахаус термал енд бийч“. Наградата важи до края на 2023 г. без коледни и новогодишни празници.

8. Наградата в Играта се осигурява от „Св.св. Константин и Елена“ АД, ЕИК 813194292.

IV. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

9. Тегленето на наградата се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници дали верен отговор в срока на играта. Имената на участника, спечелил наградата в играта, се обявяват в края на срока на Играта на 02.06.2023 (петък) в ефира на радио N-JOY до 18:00 часа и се публикува на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/.

10. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

11. Представител на Радиото ще се свърже с печелившия участник с лично съобщение до съответния профил във Facebook, чрез който печелившият участник е участвал в Играта, за да го информира за получаване на наградата.

12. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта.

13. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

14. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

15. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

V. Други условия

16. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора и „Св.св. Константин и Елена“ АД в качеството им на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилия участник. „Св.св. Константин и Елена“ АД обработва личните данни на спечелилия участник с оглед получаване на наградата. След приключване на Играта, направените регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след приключване на Играта.

17. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, „Св.св. Константин и Елена“ АД съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

18. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

19. Участник, който в подадения коментар/отговор или по друг начин публикува на Facebook страницата на радио N-JOY материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

20. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен интернет адрес за изпращане на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.

21. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

22. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

23. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

24. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

25. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg и се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.